ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет – багатогалузевий технологічний заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Навчання в нашому університеті базується на принципах студентоцентрованого підходу, який передбачає повагу та врахування різнорідності студентів та їх потреб, всебічне залучення студентів у навчальний процес, оскільки студенти є стейкхолдерами (тобто зацікавленими у результатах навчання особами, стейкхолдерами також є роботодавці, викладачі, батьки). Студент є самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу. Він бере участь у виборі дисциплін (формуванні власної освітньої траєкторії), у внутрішньому забезпечення якості ЗВО та процесах акредитації освітніх програм. А викладачі використовують  різні форми навчання та різні методи навчання, підтримують вміння самостійно вчитися і водночас забезпечують адекватний супровід студента та підтримку з боку викладача,  критерії й способи оцінювання та призначення балів завчасно викладаються у вільний доступ, спосіб оцінювання дає можливість студентам отримати зворотній зв’язок,оцінювання чесне щодо всіх студентів і відповідно до чітко визначених процедур, існує формальна процедура оскарження рішень з боку студентів ВНЗ оцінює випадки розгляду скарг та апеляцій студентів.

Які дисципліни і коли ви будете вивчати? Яка форма контролю передбачена з цих дисциплін?

№ з/п

Назва дисципліни

Семестр вивчення

Форма контролю

 

Цикл загальної підготовки

 

1.      

Iсторiя та культура України                       

1

екзамен

2.      

Хімія з основами біогеохімії

1

екзамен

3.      

Основи екології

1

залік

4.      

Українська мова за професійним спрямуванням

2

залік

5.      

Фiлософiя                             

2

екзамен

6.      

Іноземна мова за професійним спрямуванням

1 – 4

2-й, 4-ий семестри – екзамен, 1-ий, 3-ій семестри – залік

7.      

Фізичне виховання

1 – 4

2-ий, 4-ий семестри – залік

8.      

БЖД та охорона праці

3

екзамен

 

Цикл професійної підготовки

 

1.      

Ботаніка

1, 2

1-ий – екзамен, розрахунково-графічна робота, 2-ий – залік, захист курсової роботи та гербарію

2.      

Фізіологія рослин

1

екзамен

3.      

Заповідне лісознавство

1

залік

4.      

Рекреаційне та екологічне лісознавство

2

залік

5.      

Селекція та генетика рослин

2

екзамен

6.      

Геодезія

2

екзамен

7.      

Лісове грунтознавство

3

залік, захист курсової роботи

8.      

Біологія лісових звірів та птахів

3

екзамен

9.      

Дендрологія

4

екзамен, захист курсової роботи та гербарію

10.  

Лісова фітопатологія

4

екзамен, захист гербарію

11.  

Мисливствознавство

4

залік

12.  

Лісова таксація

5

екзамен, захист курсового проекту

13.  

Деревинознавство

5

екзамен, розрахунково-графічна робота

14.  

Лісівництво

5, 6

екзамен, захист курсової роботи

15.  

Лісова пірологія

5

екзамен

16.  

Лісова ентомологія

6

екзамен, захист гербарію

17.  

Лісоексплуатація

6

екзамен

18.  

Комп’ютерізація лісогосподарського виробництва

6

екзамен, розрахунково-графічна робота

19.  

Лісові культури

7, 8

7-й, 8-ий семестри – екзамен, 8-ий семестр – захист курсового проекту

20.  

Механізація лісогосподарських робіт

7

екзамен, розрахунково-графічна робота

21.  

Організація лісогосподарського виробництва

7

екзамен

22.  

Переробка деревини

7

залік, захист курсової роботи

23.  

Лісова меліорація

7

екзамен

24.  

Лісовпорядкування

8

екзамен, розрахунково-графічна робота

25.  

Комплексна навчальна практика (ботаніка, геодезія, лісова селекція)

2

залік

26.  

Комплексна навчальна практика (лісове грунтознавство, дендрологія, лісова фітопатологія)

4

залік

27.  

Комплексна навчальна практика (лісова таксація, лісівництво)

6

залік

28.  

Виробнича практика

8

залік

Вибіркові дисципліни