Згідно з Кодексом академічної доброчесності Черкаського державного технологічного університету (https://chdtu.edu.ua/normative/regulations/item/13851-kodeksakademichnoyidobrochesnosticherkaskoho derzhavnohotekhnolohichnohouniversytetuzizminamy-23-12-2019), академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Неприйнятними у навчальній, викладацькій та науковій (творчій) діяльності для студентів та працівників Університету є:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

обман або інші зловживання, зокрема:

підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо);

посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;

проходження процедур контролю знань підставними особами; здавання або репрезентація різними особами робіт з однаковим змістом як результату навчальної чи наукової діяльності; несанкціонована співпраця, зокрема:

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

придбання в інших осіб чи організацій з наступним поданням як власних результатів навчальної та наукової діяльності (звітів, рефератів, контрольних, розрахункових, курсових, випускних робіт, есе, статей, монографій, навчальних посібників тощо);

використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або вищої оцінки при \складанні будь-якого виду підсумкового контролю або переваг у роботі;

внесення до списку авторів статей, монографій, підручників тощо осіб, які не брали участі в отриманні наукових результатів;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти; інші види академічної нечесності.

  Для моніторингу дотримання членами університетської громади моральних та правових норм цього Кодексу наказом ректора Університету утворюється Комісія з питань академічної доброчесності.  На кафедрі також є Комісія з питань академічної доброчесності, яка проводить моніторинг за дотриманням принципів академічної доброчесності серед викладачів та студентів спеціальності 205 «Лісове господарство».  Перевірка цих робіт на плагіат здійснюється відповідно до «Положення про перевірку академічних і наукових робіт на плагіат» (https://chdtu.edu.ua/normative/regulations/item/12698-polozhennia-pro-perevirku-akademichnykh-i-naukovykh-robit-na-plahiat). Перевірка робіт на плагіат виконується в онлайн-сервісах в базах університету, інших закладів вищої освіти та мереж Інтернет.

Для дотримання принципів академічної доброчесності ви повинні перевіряти власні роботи (курсові роботи, курсові проекти, доповіді, реферати, наукові статті та тези). 

Безкоштовні програми перевірки тексту на плагіат

        1.Аdvego Plagiatus https://advego.com/antiplagiat/ – одна з кращих і найшвидших програм для перевірки будь-яких текстів на унікальність. Для перевірки тексту його необхідно скопіювати у вікно з програмою і натиснути кнопку перевірки. Сайти, де знайшлися такі ж матеріали тексту, відображатимуться в нижньому вікні програми.

   2.Etxt Antiplagiat https://www.etxt.ru/antiplagiat/  аналог Advego Plagiatus. Перевірка тексту триває довше і перевіряється він більш ретельніше. Відсоток унікальності тексту нижче, ніж у багатьох інших сервісах. Користуватися програмою просто: спочатку потрібно скопіювати текст у вікно, потім натиснути кнопку перевірки. Протягом декількох секунд програма надасть результат.

Онлайн сервіси перевірки на плагіат.

1. ANTIPLAGIAT http://www.antiplagiat.ru/ — ідея сервісу полягала спочатку в перевірці на плагіат курсових та дипломних робіт. Він корисний для студентів і аспірантів, але дуже слабенький при перевірці звичайних текстів. Сервісом можна користуватися для будь-якої початкової перевірки на унікальність, але до результатів варто ставитися з підозрою. Краще підкріпити їх результатами в інших системах.

         2. CONTENT-WATCH http://www.content-watch.ru/text/ — під час перевірки на унікальність використовує власний алгоритм пошуку в інтернет. Сайти можуть містити повні або часткові копії заданого тексту. Реєструватися для перевірки на сайті не потрібно. На основі запропонованих варіантів підраховується загальна унікальність тексту у відсотках, а також унікальність щодо кожної знайденої сторінки. Є можливість подивитися, які частини тексту були знайдені на кожній з проаналізованих сторінок. Варто зауважити, що існує відмінна можливість ігнорувати певний сайт. До обмежень відносяться також довжина тексту – до 3000 символів (після реєстрації – до 10 тисяч); 5 запитів на день для одного користувача (20 запитів після реєстрації).

3. TEXT.RU http://text.ru — за заявами розробників, це найбільш просунутий сервіс. Він здійснює перевірку на онлайн плагіат за алгоритмом: • захищає від неякісного рерайту зі зміною кожного п’ятого чи четвертого слова (в текстах, написаних так само, буде виявлений високий відсоток збігів з першоджерелом); • виявляє просте переставляння слів і фраз місцями (не допоможе зміна відмінків, часів та інших граматичних категорій слова).

4.  UNICHECK (компанії ТОВ «Антиплагіат») ― онлайн-інструмент для швидкої перевірки академічних робіт та будь-яких інших текстів на плагіат, створений молодою українською командою. Сервіс виконує швидку перевірку по інтернет, а також по базах наукових робіт університетів чи репозитаріїв. Працює з форматами DOC, DOCX, PDF, ODT, RTF, HTML, з необмеженою кількістю користувачів одночасно. Здіснюючи пошук на плагіат протягом декількох секунд, Unicheck забезпечує найбільш точні результати в режимі реального часу.

 5. StrikePlagiarism.com ― антиплагіатна інтернет-система, яка автоматично перевіряє оригінальність тексту. У системи простий і зручний для користування інтерфейс. Документи можна завантажувати в форматах DOC, ODT, TXT, PDF, відсутні обмеження на обсяг документу. Текст порівнюється з ресурсами інтернет та базою даних системи.

6. http://antiplagiat.su/ – проста і швидка перевірка. Реєструватися не потрібно, інформативність – посередня. Після перевірки з’являється вікно із заданим текстом і його унікальністю.

Також Ви можете пройти онлайн-курс «Академічна доброчесність» за посиланням https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/

  Тож будьте чесними самі із собою та гідними громадянами нашого суспільства!