Сучасну освіту можна поділити на такі сектори:

 

Формальна освітаце освіта, яку ви отримуєте у закладах освіти – школах, коледжах, університетах.

Неформальна освіта – освіта, що необов’язково має організований та систематичний характер, може здійснюватися поза межами організованих освітніх закладів. До сфери неформальної освіти належать індивідуальні заняття під керівництвом тренерів чи репетиторів, тренінги та короткотермінові курси, що переслідують практичні короткострокові цілі. Неформальна освіта не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо учасників, нерідко не обмежується часовими рамками. Заклади чи організації, що займаються неформальною освітою, зазвичай, не присуджують кваліфікацій і не провадять формального оцінювання навчальних досягнень учасників. У цьому секторі найчастіше застосовують інноваційні підходи, апробують новаторські методики та технології навчання.

Інформальна освіта – неорганізований, не завжди усвідомлений та цілеспрямований процес, що триває протягом усього життя людини. Фактично це здобуття необхідних знань, умінь, навичок у формі життєвого досвіду.

 

Тобто, неформальна освіта – це  коли ви навчаєтеся самотужки. Головна перевага – ефективність. Здобувати неформальну освіту може будь-хто, незалежно від віку, статі чи професії. Крім того, людина, яка вирішила розвиватися самостійно, може підлаштовувати це під свій графік чи бажання.

Неформальна освіта ґрунтується на трьох засадах: «вчитися в дії» – отримувати знання під час практичних завдань; «вчитися взаємодіяти» – часто вона передбачає роботу в групах або командах; «вчитися вчитися» – аналізувати власний досвід і з нього формувати нові знання.

За такі тренінги або лекції не обов’язково платити. Часто їх проводять громадські організації, волонтери та навіть університети (їх небагато). Про такий формат навчання йдеться в Законі України «Про освіту»:  «Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій».

В Україні поки що не існує визнаних стандартів неформальної освіти, але є декілька організацій, які займаються розвитком її стандартів та показників якості. Серед них Українська Академія Лідерства, Prometheus, Міжнаціональний центр неформальної освіти тощо.

Натомість у країнах ЄС неформальна освіта сприймається роботодавцями на рівні з формальною. Її розвитку там сприяють міжнародні організації – ООН, ЮНЕСКО, Європейський Союз, Рада Європи та інші.

 

Основні платформи неформальної освіти, якими Ви можете скористатися:

          Prometheus — український MOOC, що надає можливість безкоштовно створювати онлайн-курси, за умови якісного та відповідного до цінностей ресурсу контенту.

          ВУМ online — платформа громадянської освіти, яка створює онлайн-курси для розвитку українського суспільства. Платформа створена на основі Відкритого Університету Майдану.

          Інша Освіта — українська громадська організація, що працює за страндартами неформальної освіти Німеччини «Theodor Heuss Kolleg», та проводить професійні курси для освітян з дотримання стандартів якості неформальної освіти.

          Центр гуманістичних технологій «АХАЛАР» — чернігівська громадська організація, що розвиває якість громадянської освіти в Україні.

          Технічна студія «Винахідник» — розвиває якість освіти за допомогою LEGO через свої курси навчання та франшизу, що контролює дотримання цінностей та стандартів якості навчання.

          Міжнаціональний центр неформальної освіти — громадська організація, яка активно сприяє популяризації неформальної освіти, а також міжнародного діалогу серед молоді завдяки молодіжним обмінам;

          Українська Академія Лідерства — 10-місячна програма неформальної освіти для випускників шкіл, що будується на поєднанні елементів фізичного, емоційного та інтелектуального розвитку.

          Math Is Your Future — міжнародна онлайн-школа математики започаткована в Україні. Надає можливість вчителям математики з України ознайомлюватись з міжнародними навчальними методиками, програмами і стандартами та інтегрувати їх у викладацьку практику.

          Навчай для України — неприбуткова організація, що залучає молодих спеціалістів для викладання в школах України.

          Благодійна організація “Благодійний фонд «ПроОсвіта» — займається розвитком громадянської освіти в малих містах і селах України, вбачаючи в цьому запоруку підвищення загального рівня освіченості нації. Місією організації «ПроОсвіта» є створення належних умов для формування і розвитку демократичної громадянської культури серед дітей та молоді невеликих населених пунктів України.

 

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється «Положенням про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Черкаському державному технологічному університеті, а також надання їм академічної відпустки»,

https://chdtu.edu.ua/normative/regulations/item/12840-polozhennia-pro-poriadok-vidrakhuvannia-pereryvannia-navchannia-ponovlennia-i-perevedennia-osib-iaki-navchaiutsia-u-cherkaskomu-derzhavnomu-tekhnolohichnomu-universyteti-a-takozh-nadannia-im-akademichnoi-vidpustky  Відповідно до цього Положення: «3.7 Університет може визнати результати навчання, набуті у неформальній та інформальній освіті обсягом до 30 кредитів ЄКТС за весь період навчання. Процедура визнання передбачає такі обов’язкові етапи:

– подання освітньої декларації та додавання до неї інших документів (матеріалів), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію;

– формування комісії, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній

освіті;

– проведення атестації для визнання результатів в навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті.

Не здійснюється визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, набутих до початку навчання на певному освітньому рівні».

 

         Бажаємо Вам успіхів у здобутті нових знань, розширенні світогляду та саморозвитку!